Algemene voorwaarden

Uittreksel leveringsvoorwaarden Het Suikerhuisje

Offerte

In de offerte van Het Suikerhuisje worden tenminste de volgende aspecten geregeld:

 • Een beschrijving van de te leveren dienst/product, inclusief eventueel benodigde huurmaterialen
 • Inzet van personeel en de daarbij behorende prijs
 • Alle aanbiedingen/offertes van Het Suikerhuisje zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld
 •  Prijsafspraken (aanbiedingen/ offertes) van Het Suikerhuisje hetzij mondeling hetzij schriftelijk afgesproken, zijn inclusief BTW. Indien anders aangegeven kunnen prijsafspraken exclusief BTW zijn

Bezorging vanuit onze keuken

 • Voor de bezorging vanuit onze keuken brengen wij in Enschede minimaal 5,- in rekening
 • Voor bezorging buiten de Enschede gaan wij uit van 0,40 (incl. BTW) per gereden kilometer (heen en terug) met een minimumtarief van 5,-
 • Wij bezorgen vanaf woensdag tot en met zaterdag tussen 10.00 – 14.00 en 16.00 – 19.00 uur (altijd in overleg)
 •  Op feestdagen in overleg

Bestelling en facturatie

 • Bij een bestelling ter waarde van meer dan 100,- inclusief BTW ontvangt u altijd een schriftelijke offerte
 • De leveringsvoorwaarden van Het Suikerhuisje zijn automatisch geldig bij deze offerte
 • Deze dienen voor akkoord te worden ondertekend en binnen 1 week te worden geretourneerd
 • Een door de klant voor akkoord ondertekende offerte en/of leveringsvoorwaarden geldt als een bestelorder
 • Minimaal 2 weken voor de afleveringsdatum ontvangt u een factuur, waarbij de betalingsafspraken van Het Suikerhuisje van toepassing zijn

Levering

 • Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten/ diensten plaats op de locatie van bestelling en op het in de offerte of anderszins overeengekomen tijdstip/ locatie
 • De details van de geleverde producten/ diensten worden op de overeengekomen locatie besproken met de contactpersoon die in de offerte of anderszins overeen is gekomen

Bediening 

 • Indien bediening is afgesproken naar de levering van een product/ dienst, wordt het eindbedrag verhoogd met € 35,- inclusief BTW per bedieningslid per uur, met een minimum van 1,5 uur

Verplichtingen Klant/ Opdrachtgever

 1. Door Het Suikerhuisje aan klant/ opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen, tafels en muziekinstallatie blijven eigendom van Het Suikerhuisje en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt
 2. Klant/ opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader/moeder beheren
 3. Klant/ opdrachtgever zal schade aan door Het Suikerhuisje ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur
 4. Klant/ opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc

 Aansprakelijkheid

 • U bent verantwoordelijk voor deze materialen voor de periode dat de materialen bij u aanwezig zijn
 •  Deze voorwaarden gelden ook indien u andere materialen bij ons huurt
 • Bij breuk of vermissing brengen wij u de vervangingswaarde in rekening, of wij houden die waarde van het borgbedrag af
 •  Het Suikerhuisje betracht de uiterste zorgvuldigheid en houdt zich aan de wettelijk gestelde hygiënecodes tijdens de bereiding
 • Ondanks dat blijft het echter altijd mogelijk, juist omdat Het Suikerhuisje werkt met verse producten dat een graatje, botje of pitje in één van de gerechten is achtergebleven
 • Als klant/ opdrachtgever dient u daar te allen tijde rekening mee te houden
 •  Het Suikerhuisje kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door de klant/ opdrachtgever, door de deelnemers aan de bijeenkomst en/of door derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van Het Suikerhuisje of van één van haar medewerkers

Betalingen

 • Bij orders tot 50,- is het mogelijk om bij aflevering contant te betalen
 • Bij orders hoger dan 200,- dient 100 % van het factuurbedrag 1 week voor afleveringsdatum betaald te zijn. Dit kan middels een bankoverschrijving op rekeningnummer NL26 INGB 0005 2310 53 (ING Bank) onder vermelding van ‘Factuurnummer’ zoals aangegeven op de factuur of contant 1 week voor de datum van levering
 • Betalingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum door Het Suikerhuisje te zijn ontvangen
 • Bij niet tijdige betaling is de klant/ opdrachtgeven, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente
 • Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand
 • Het Suikerhuisje mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding
 • Alle kosten die voor Het Suikerhuisje verbonden zijn aan de inning van wat de klant / opdrachtgever Het Suikerhuisje verschuldigd is, komen voor rekening van de klant/opdrachtgever
 • Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Het Suikerhuisje is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld
 • Huur en Borg wordt bij aflevering via de factuur betaald (alleen bij gehuurde materialen)
 • Borg wordt bij correcte retourzending van de materialen verrekend. (Boven het gehuurde materiaal wordt een borg berekend gelijk van minimaal 35,- en maximaal € 150,-)
 • Borg wordt binnen 1 week na retourzending van de materialen op de rekening van de klant/ opdrachtgever overgemaakt

Annulering

 • Bij annulering door klant/ opdrachtgever binnen 48 uur (2 werkdagen) vóór de datum van levering, wordt 100% van het overeengekomen bedrag gefactureerd naar de klant
 • Bij annulering door klant/ opdrachtgever binnen 7 tot 2 werkdagen ) vóór de datum van levering, wordt 75% van het overeengekomen bedrag gefactureerd naar de klant
 • Bij annulering door klant/ opdrachtgever 7 werkdagen vóór de datum van levering, wordt 25% van het overeengekomen bedrag gefactureerd naar de klant
 • Een annulering staat wettelijk vast indien deze aangetekend door ons is ontvangen of persoonlijk bij ons is afgegeven en door ons is bevestigd

Vermeerderen of verminderen van het aantal personen

 • U kunt nog tot 5 dagen vóór de datum van levering het aantal personen verminderen met uiterlijk 20% van het aantal wat eerder met u is afgesproken. Voorbeeld: indien u voor 50 personen heeft besteld, kunnen dat er nooit minder dan 40 worden
 • U kunt nog tot 3 dagen vóór de datum van levering het aantal personen vermeerderen of gerechten bijbestellen
 • Het Suikerhuisje kan daaraan voldoen- mits u dat uiterlijk voor 15.00 uur meldt en als het afgesproken menu kan worden bijgemaakt; anders draagt Het Suikerhuisje zorg voor een alternatieve aanvulling

 Algemeen

 • Op alle brochures, informatie en/ of prijs lijsten zijn prijswijzigingen voorbehouden en is ‘indien voorradig’ van toepassing
 • Zetfouten voorbehouden
 • Op onze werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 15.00 uur
 • Voor vragen kunt u zich wenden tot: Rodinne Dijkstra – Manuel van Het Suikerhuisje
 • Mobiel: 06-16770025
 • e-mail: info@hetsuikerhuisje.nl
 • website www.hetsuikerhuisje.nl

 

 

Algemene Voorwaarden van Het Suikerhuisje gevestigd aan de Janninksweg 118 te Enschede
Geregistreerd bij de KvK te Enschede onder nummer: 55089860

BTW nummer:  NL002343525B28

ING rekeningnummer: NL26 INGB 0005 2310 53